top of page
Algemene Voorwaarden

1. Mijn gegevens

 

Praktijk Hildegard Roozen
Braamkamp 456

7206HX Zutphen

info@hildegard-roozen.com


KvK nr:  68719183
BTW nr: NL002486562B79

Rek.nr.: NL91 TRIO 0379 6261 36 t.n.v. Praktijk Hildegard Roozen

2. Definities
Klant: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een coaching, workshop, training of cursus.
Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die Hildegard Roozen een opdracht verstrekt.

3. Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Hildegard Roozen en haar klant en/of opdrachtgever.

4. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief btw tenzij er nadrukkelijk iets anders staat geschreven.

5. Factuur
Bij iedere aankoop van een dienst ontvangt de klant een factuur. Deze factuur komt ook in de administratie van Hildegard Roozen en wordt maximaal 7 jaar bewaard.
Naderhand opvragen van een factuur kan uiteraard. Neem dan contact op via info@hildegard-roozen.com.

6. Betalingstermijn en incassoprocedure
Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij daarop anders vermeld staat, op de bankrekening van Hildegard Roozen te zijn bijgeschreven.
Bij uitblijven van betaling volgt na een week de eerste herinnering en na nog een week de tweede herinnering. Wanneer dan de betaling nog niet is voldaan, wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente vanaf de 30e dag na factuurdatum, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever en/of de klant.

7. Annulering

Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de vorming/training/opleiding, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken.  Bij annulering door of namens de ingeschrevene worden altijd kosten in rekening gebracht.  De datum van ontvangst geldt als annuleringsdatum.

 

    Bij annulering tot uiterlijk 30 dagen voor de geplande startdatum is een opzegvergoeding van 10% van de totale netto prijs verschuldigd.
  Bij annulering daarna tot 10 dagen voor de geplande startdatum is een opzegvergoeding van 50 % verschuldigd
  Bij annulering binnen 10 dagen voor de geplande startdatum is geen restitutie meer mogelijk.

In geval er naar het oordeel van Praktijk Hildegard Roozen aanleiding is om een vorming/training/opleiding in zijn geheel geen doorgang te laten vinden, vindt volledige restitutie van ontvangen cursusgelden plaats. 

Wanneer Hildegard Roozen onverhoopt niet in staat is om de volledige training te geven, zal eerst gekeken worden of de bijeenkomst op een ander moment kan plaats vinden. Indien dat niet mogelijk is zal een deel van het deelnamebedrag worden gerestitueerd. De berekening daarvan zal, afhankelijk van de aard van de situatie en de resterende bijeenkomsten, ter plekke worden bekeken.
 

9. Foto’s, video’s en geluidsopnamen
Het komt voor dat Hildegard Roozen opdracht geeft tot het maken van foto’s, geluidsopnames en videobeelden voor marketingdoeleinden. Wanneer de klant bezwaar heeft tegen het maken van beeldopnames, graag van te voren melden zodat daar rekening mee gehouden kan worden.
Wanneer de klant graag foto’s of video’s wil maken van de bijeenkomsten, geschiedt dit altijd in overleg met Hildegard Roozen en de andere deelneemsters. 

10. Copyright
Op al het materiaal dat Hildegard Roozen verstrekt zit copyright. Dat betekent dat niets van deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gekopieerd of op een andere wijze worden gebruikt zonder toestemming van de auteur. Dit geldt voor werkboeken, beeld- en geluidopnamen van de bijeenkomsten.

Laatst gewijzigd maart 2019

 

bottom of page